Pelargos Sp. z o.o.
al. Prymasa Tysiąclecia 46,
01-242 Warszawa
telefon: +48 22 837 93 48, fax: +48 22 837 98 58
email: pelargos@pelargos.com.pl
NIP: 525-15-68-829
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 10090
Kapitał zakładowy: 75.000 PLN